Privacy beleid

Dit is de Privacy Verklaring van BrainBalanceByMarijke. In deze verklaring staat beschreven hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met onze klanten verkrijgen. BrainBalanceByMarijke voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Contactgegevens:
http://www.brainbalancebymarijke.nl
Parallelweg36
7822 GM Emmen

info@brainbalancebymarijke.nl
tel: 06-44193900

Persoonsgegevens die wij verwerken

BrainBalanceByMarijke verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld bij het aanvragen van tips, informatie etc. waarbij je jouw e-mail hebt achtergelaten.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij zouden kunnen verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Persoonlijke gegevens die gedeeld worden in coachtrajecten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@brainbalancebymarijke.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Voor ons is de privacy van de klant erg belangrijk, daarom doen wij dan ook ons uiterste best om alle klantgegevens te beschermen. Om diensten te kunnen leveren en onze dienstverleningen te kunnen waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens nodig. BrainBalanceByMarijke verwerkt deze persoonsgegevens omdat de klant gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat de klant deze zelf aan ons verstrekt.
Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Het verzenden van onze nieuwsbrieven en/of tips;
 • Het plannen van een afspraak ;
 • Het verlenen en factureren van onze diensten;
 • Opslag van klantgegevens in ons systeem, om de overeenkomst, het coachtraject, de opdracht etc. te kunnen uitvoeren;
 • Het verstrekking van informatie of aanbiedingen.

Indien wij niet beschikken over bepaalde gegevens van de klant kunnen wij onze dienstverlening niet uitvoeren/waarborgen.

Geautomatiseerde besluitvorming

BrainBalanceByMarijke neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BrainBalanceByMarijke) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wanneer de klant de dienstverlening bij ons beëindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Indien een klant aanvraagt geen mail meer van ons te willen ontvangen en geen klant bij ons is waardoor wij informatie dienen te bewaren, verwijderen wij direct de gegevens van deze klant. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. De klant heeft recht op inzage van de gegevens die wij van de klant hebben. Elke klant kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij BrainBalanceByMarijke. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de klant zelf wordt gedaan, dient de klant dit verzoek per mail, op een voor ons bekend email adres, in te dienen. BrainBalanceByMarijke reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen 1 week op het verzoek van de klant.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BrainBalanceByMarijke gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Via Google Analytics verzamelen we analytische cookies om onze website te kunnen verbeteren op basis van data. Deze data is geanonimiseerd waardoor deze partijen geen gegevens van je verzamelen.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

.

BrainBalanceByMarijke verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze opdracht met de klant, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Waar nodig zal BrainBalanceByMarijke met de betreffende partijen een verwerkersovereenkomst sluiten waarin deze partijen ook aan moeten geven te voldoen aan de verplichtingen t.b.v. de bescherming van de persoonsgegevens en dat zij voldoen aan de AVG richtlijnen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BrainBalanceByMarijke en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@brainbalancebymarijke.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. BrainBalanceByMarijke wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Contact Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BrainBalanceByMarijke neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@BrainBalanceByMarijke.nl .